Provozní řád

ŠJ Sídliště / Provozní řád

Provozní řád

 

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY SÍDLIŠTĚ VLAŠIM, P.O., SÍDLIŠTĚ 968, 258 01 VLAŠIM

 

Vymezení činnosti:

 

Veškeré služby jídelny, které poskytuje jsou v souladu se Zřizovací listinou organizace. Pracovní postupy probíhají v souladu se zákonem 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, dále upřesněného prováděcí vyhláškou 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných. Jídelna poskytuje školní stravování a řídí se vnitřními předpisy, které jsou v souladu se školským zákonem 561/2004 Sb., dále upřesněného prováděcí vyhláškou 107/2005 Sb., kde jsou zakotvené výživové normy a rozpětí finančních norem pro jednotlivé kategorie strávníků.

 

Hlavní činnost:

 

V zařízení školního stravování se uskutečňuje školní stravování dětí, žáků a studentů v době jejich pobytu ve škole a školském zařízení.

Školní jídelna zajistí dle Vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb. pro své strávníky podle místních podmínek ekonomicky a organizačně nejvhodnější způsob stravování vzhledem k finanční náročnosti /mzdy a provozní náklady/.

Zaměstnancům zařízení jídelna poskytuje závodní stravování dle zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dále upřesněného vyhláškou 84/2005Sb. o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky.

Od školního roku 2017/2018 je v naší ŠJ poskytováno dietní stravování. Odborným garantem tohoto stravování je a poskytování nutričních konzultací zajišťuje Mgr. Pavlína Pechušková.

 

Doplňková činnost:

 

Zařízení školního stravování může také zajišťovat závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení a stravovací služby pro další osoby, a to za úplatu.

Doplňková činnost navazuje na hlavní účel činnosti příspěvkové organizace.

 

Okruhy doplňkové činnosti:

 

Organizace v souladu se zákonem 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů provozuje doplňkovou činnost, ve které jsou zahrnuty následující služby: stravování cizích strávníků

pronájem prostor školní jídelny, prodej obědů a zbytků obědů, výroba a prodej výrobků studené i teplé kuchyně dle možností ŠJ

 

Provozní doba – žáci

 

Obědy se vydávají ve všech dnech školní výuky v době od 11.30 do 13.45 (pokud není v mimořádných případech včas oznámeno jinak). V době prázdnin a ředitelského volna mají žáci automaticky oběd odhlášen.

Každý strávník si zakoupí čip , nebo jiné identifikační médium. ZA ČIP ZAPLATÍ ZÁLOHU VE VÝŠI 130,- kč. Tato částka mu bude vrácena po odevzdání nepoškozeného čipu a to do tří měsíců po skončení stravování ve ŠJ.

 

Provozní doba – cizí strávníci

 

Obědy se vydávají ve všech dnech školní výuky v době od 12.30 – 13.45, hodin (pokud není v mimořádných případech včas oznámeno jinak). Cizí strávníci pokrm konzumují na jim vyhrazených místech, která jsou prostorově oddělena od míst pro účastníky školního stravování. Další stoly pro cizí strávníky jsou označeny cedulkou (Rezervováno pro cizí strávníky).

 

Provozní doba – výdej do jídlonosičů

 

Obědy se vydávají ve všech dnech školní výuky v době od 10.00 – 11.00 hodin (pokud není v mimořádných případech včas oznámeno jinak). Do jídlonosičů se strava vydává pouze v případě, kdy strávník onemocněl a oběd již nemohl odhlásit. Jinak se strava konzumuje v našem stravovacím zařízení. Do skleněných nádob se obědy nevydávají.

Doba výdeje obědů: od 10:00 hodin do 11:00 hodin 13:45 hodin. Školní jídelna se uzavírá ve 14:00 hodin.

 

Výdej obědů: probíhá pomocí čipů, při zapomenutí je možnost si vyzvednout náhradní stravenku ve vestibulu na přístroji Stravenkářka.

 

BEZ ČIPU NENÍ POVOLEN VSTUP DO JÍDELNY!

 

Při opakovaném zapomenutí čipu bude strávníkovi vydán oběd ve 13:30 hodin, až po evidenci stravného.

 

Způsob přihlašování a odhlašování obědů:

 

a) Přihlašování obědů:

na chod č.1 je strávník přihlášen automaticky

na chod č.2 se strávník na následující týden musí přihlásit (provést změnu) vždy do předchozího pátku do 8.00 hodin

b) Odhlašování obědů:

na chod č. 1 vždy den předem do 13:30 hodin

na chod č. 2 do 13:30 hodin den předem pouze v kanceláři ŠJ.

c) Odhlášení a změny ohledně obědů je možno provést na www.strava.cz

Mimořádně pro nemocné je povolena výjimka odhlášení oběda ráno do 08:00 hodin v den, kdy již strávník nepůjde na oběd.

 

Ceník

 

Ceník obědů je vždy vyhotovován na příslušný rok dle kalkulace. Aktuální kalkulace stravného pro příslušný rok naleznete na internetových stránkách www.sjsidliste.cz nebo v kanceláři školní jídelny.

 

Systém plateb stravného

 

Na začátku stravovacího období uhradí strávník zálohu na stravné, která činí měsíční výši stravného. Každou následující platbu je třeba provést vždy nejdéle do 20. dne v měsíci. Každý strávník má možnost na internetu zjistit výši přeplatku nebo nedoplatku stravného (přihlašovací údaje na internet získáte u účetní školní jídelny).

Přeplatky jsou převáděny na další stravovací období. Vyúčtování a vrácení přeplatků strávníkům končícím vzdělávání je vždy na konci studia (obvykle do konce července).

 

Inkasní způsob platby – přes sporožiro a účty ostatních bank

 

Strávník (případně jeho zástupce) si musí v peněžním ústavu zajistit souhlas s inkasem. Číslo bankovního účtu je: 100215471/0800, variabilní symbol strávníka je k dispozici u účetní školní jídelny, které je třeba také nahlásit číslo bankovního účtu, ze kterého budou inkasní platby probíhat a to vždy k 20.dni v daném měsíci.

 

Hotovostní platba – platbu na další měsíc lze uskutečnit v kanceláři ŠJ vždy posledních pět pracovních dní v měsíci. Nebude-li platba provedena během těchto dní, obdrží strávník číslo účtu a var. symbol a částku uhradí bezhotovostně. Nebude-li mít strávník včas zaplaceno, nemůže být oběd vydán.

 

Platby smluvní organizace

Smluvní organizace hradí odebrané obědy bezhotovostně za uplynulý měsíc. Podrobnosti tohoto vztahu jsou definované v uzavřené smlouvě o poskytování stravování.

 

Přihlášení ke stravování

 

a) žák je přihlášen ke stravování za základě přihlášky ke školnímu stravování. Vyplněnou a podepsanou přihlášku žáci nebo jejich zákonní zástupci odevzdají do kanceláře školní jídelny, kde proběhne zavedení žáka do stravovacího systému jídelny.

b) při přihlášení je strávníkovi přidělen variabilní symbol, který se stává jeho osobním číslem v rámci evidence školního stravování. Na tento variabilní symbol se vážou veškeré platby, které strávník uhradí. Strávník si zakoupí čip v kanceláři školní jídelny za poplatek 130,- Kč. V případě ukončení stravování má strávník možnost nepoškozený čip vrátit v kanceláři školní jídelny do tří měsíců po ukončení stravování. Funkčnost čipu bude ověřena v kanceláři školní jídelny. Čip slouží k výdeji stravy.

c) přihláška ke stravování je platná po celou dobu školní docházky. Jakoukoliv změnu (např. Ukončení stravování, odchod ze školy, změna stravovacích dnů, přerušení studia apod.) je strávník povinen okamžitě nahlásit písemně kanceláři školní jídelny. V případě, že tak neučiní, stravovací systém eviduje strávníka jako přihlášeného a tím vzniká školní jídelně nárok na platbu za stravné. Žáci nebo jejich zákonní zástupci jsou za včasné odhlášení odpovědní.

 

Přihlašování obědů

 

Školní jídelna vaří denně 1-2 druhy jídel.

Po zaplacení a aktivování identifikačního čipu (karty) mají strávníci automaticky objednány obědy volby 1, Na objednávkovém terminálu, který je umístěn v šatně, mohou provést dle vyvěšeného návodu změnu volby, a to nejdříve 7 dní a nejpozději 48 hodin před příslušným dnem oběda. Výjimkou jsou objednávky stravy na pondělí, kdy tyto objednávky lze uskutečnit do 8.00 hod v pátek. V případě zapomenutí identifikačního média, je třeba tuto skutečnost nahlásit účetní školní jídelny, která strávníkovi vydá náhradní doklad s jehož existencí bude objednaný oběd vydán. Dojde-li ke ztrátě nebo úmyslnému poničení, musí si strávník zakoupit médium nové.

Strávník je povinen identifikační médium nosit a v případě neustálého zapomínání má organizace možnost takového strávníka ze stravování vyloučit.

Vedoucí stravovacího zařízení vyvěšuje jídelníček na nástěnce v prostorách šatny školní jídelny a internetové adrese www.sjsidliste.cz. a to na období týden dopředu. Zde je také možno provést výběr stravy (přístupové informace jsou k dispozici v kanceláři).

 

Odhlašování stravy

 

Odhlášky se provádí nejpozději do 13.30 hod. předešlý den na den následující. a to: na objednávkovém terminálu, telefonicky (lze zanechat vzkaz na záznamníku), emailem na jidelnasidliste@seznam.cz , na internetových stránkách www.sjsidliste.cz. a nebo osobně u účetní školní jídelny. V případě nemoci je možno odhlásit do 8.00 hod. na daný den.

V případě výletů, exkurzí, lyžařských výcviků apod. je nutné, aby si žáci či jejich zákonní zástupci obědy odhlásili.

Pokud strava není odhlášena a vyzvednuta, propadá bez náhrady.

Jedná-li se účastníka školního stravování ( zvýhodněného), má na toto stravování nárok jen v 1. den neplánované nepřítomnosti ve škole. Pokud nedojde k odhlášení oběda ani v následujících dnech bude ( v souladu s vyhláškou 107/2005 Sb. o školním stravování § 4 odst.9) účtována plná cena oběda (viz kalkulaci – cizí strávníci,)

Jedná-li se o účastníka závodního stravování (zaměstnanci organizace), má (dle vyhlášky 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky § 3 ODST.3) NÁROK NA ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ, POKUD V DANÝ DEN NA PRACOVIŠTI ODPRACUJÍ ALESPOŇ 3 HODINY, JINAK JE TOMUTO STRÁVNÍKOVI ÚČTOVÁNA PLNÁ CENA OBĚDA. (viz kalkulaci)

 

Vlastní stravování

 

Vstup jednotlivých skupin strávníků do prostor jídelny je strávníkům dovolen jen v příslušné provozní době. Nemocným strávníkům je vstup do jídelny zakázán. Rovněž je vstup zakázán strávníkům, kteří v daný den nemají oběd zaplacen a doprovodu strávníků je vstup zakázán do prostoru jídelny – je jim umožněn pobyt v prostorách šatny ŠJ.

Po vstupu do jídelny se strávníci řadí do fronty, připraví si identifikační medium, před výdejním okénkem si vezmou příbor. Na výdejním místě se prokáží (kartou, čipem). Nápoje mají samoobslužná výdejní místa.

Vydaná strava je určena ke konzumaci v jídelně, strávníci je neodnášejí z místnosti. Konzumace probíhá vsedě u stolu. Po konzumaci strávník odnese použité nádobí k příslušnému okénku. Po celou dobu přítomnosti v prostorách školní jídelny, strávníci zachovávají osobní bezpečnost, hygienu stravování a společenská pravidla.

 

Úklid

 

Běžný úklid (stravou znečištěná podlaha, stoly…) v době provozní doby zajišťují pracovnice školní jídelny.

Dohled nad žáky zajišťují pracovnice školní jídelny.

Je dohlíženo na dodržování bezpečnosti, hygienických zásad a zásad společenského chování. Dohled reguluje osvětlení, větrání, operativně reaguje na možná nebezpečí z hlediska hygieny a bezpečnosti (rozlitá polévka, nápoje, slupky od banánů, námraza…)

Dojde-li k úrazu strávníků, ohlásí dozírající úraz v kanceláři školní jídelny ( v případě nepřítomnosti těchto pracovnic) nahlásí úraz vedoucí kuchařce nebo kuchařce, která mu poskytne, nebo zajistí první pomoc a provede zápis v knize úrazů.

Nikdo z personálu kuchyně ani dohled nemá právo nutit žáky k dojídání jídel.

Strávník, jehož chováním vznikla školní jídelně škoda, je povinen tuto škodu nahradit.

V případě opakovaného nedodržování tohoto provozního řádu, má ředitelka školní jídelny právo vyloučit strávníka ze stravování.

Platnost směrnice od 01. května 2020 na dobu neurčitou. 

 

 

Dohled nad žáky v době vydávání stravy provádí pověřená pracovnice školní jídelny.

Všichni strávníci se chovají při pobytu ve školní jídelně tak, aby neohrozili majetek školní jídelny, zdraví své a jiných osob.

 

Směrnici vypracovala: Bc. Hana Pínová, ředitelka ŠJ, v. r.