Provozní řád

ŠJ Sídliště / Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY SÍDLIŠTĚ VLAŠIM, P.O., SÍDLIŠTĚ 968, 258 01 VLAŠIM

Vymezení činnosti:

Veškeré služby jídelny, které poskytuje jsou v souladu se Zřizovací lístinou organizace. Pracovní postupy probíhají v souladu se zákonem 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, dále upřesněného prováděcí vyhláškou 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných. Jídelna poskytuje školní stravování a řídí se vnitřními předpisy, které jsou v souladu se školským zákonem 561/2004 Sb., dále upřesněného prováděcí vyhláškou 107/2005 Sb., kde jsou zakotvené výživové normy a rozpětí finančních norem pro jednotlivé kategorie strávníků

Hlavní činnost:

V zařízení školního stravování se uskutečňuje školní stravování dětí, žáků a studentů v době jejich pobytu ve škole a školském zařízení.

Školní jídelna zajistí dle Vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb. pro své strávníky podle místních podmínek ekonomicky a

organizačně nejvhodnější způsob stravování vzhledem k finanční náročnosti /mzdy a provozní náklady/.

 

Od školního roku 2017/2018 je v naší ŠJ poskytováno dietní stravování. Odborným garantem tohoto stravování je a poskytování nutričních konzultací

zajišťuje Mgr. Pavlína Pechušková.

 

Doplňková činnost:

Zařízení školního stravování může také zajišťovat závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení a stravovací služby pro další osoby, a to za úplatu.
Doplňková činnost navazuje na hlavní účel činnosti příspěvkové organizace.

Okruhy doplňkové činnosti:

prodej obědů a zbytků obědů,

pronájem prostor školní jídelny,

výroba a prodej výrobků studené i teplé kuchyně.

 1. Doba výdeje obědů: od 10:15 hodin do 11:00 hodin a od 11:30 hodin do 13:45 hodin. Školní jídelna se uzavírá ve 14:00 hodin.
 2. Způsob placení: hotovostně, nejpozdějí do konce minulého měsíce na měsíc příští. Nebude-li mít strávník zaplaceno, nemůže dostat
  oběd. Platby jsou možné rovněž přes sporožiro a účty ostatních bank.
 3. Výdej obědů: probíhá pomocí čipů, při zapomenutí je možnost si vyzvednout náhradní stravenku ve vestibulu na přístroji Stravenkářka.
  BEZ ČIPU NENÍ POVOLEN VSTUP DO JÍDELNY!
 4. Při opakovaném zapomenutí čipu bude strávníkovi vydán oběd ve 13:30 hodin, až po evidenci stravného.
 5. Způsob přihlašování a odhlašování obědů:

  a) Přihlašování obědů:
  na chod č.1 je strávník přihlášen automaticky
  na chod č.2 se strávník na následující týden musí přihlásit (provést změnu) vždy do předchozího pátku do 8.00 hodin
  b) Odhlašování obědů:
  na chod č. 1 vždy den předem do 13:30 hodin
  na chod č. 2 do 13:30 hodin den předem pouze v kanceláři ŠJ.
  c) Odlhášení a změny ohledně obědů je možno provést na www.strava.cz

  Mimořádně pro nemocné je povolena výjimka odhlášení oběda ráno do 08:00 hodin v den, kdy již strávník nepůjde na oběd.
 6. Sankce při nedodržení platebních podmínek: nevydání oběda.
 7. Při příchodu do školní jídelny si žáci umyjí ruce, poté si vyzvednou tác, nalijí polévku, a na stravenku - BEZKONTAKTNÍ ČIP - si vyzvednou oběd.
 8. Vezmou si příbor, nalijí nápoj a odeberou se ke stolu, po konzumaci jídla zasunou po sobě ke stolu židli a odloží použíté nádobí do odběrního prostoru.
 9. Strávníci musí dodržovat hygienické předpisy.
 10. Mimořádný úklid jídelny během výdeje zajišťují pomocné kuchařky - rozbité nádobí, rozlitý čaj, v zimě úklid mokré podlahy a podobně.
 11. Strávníci jsou povinni řídit se pokyny dozoru - pověřené pracovnice ŠJ a ředitelky ŠJ, kterým problémy nebo připomínky
  nahlásí.
 12. Strávníci se chovají ukázněně, ohleduplně k ostatním strávníkům a k personálu školní jídelny a v souladu se společenskými pravidly při stravování a stolování.
 13. Při nevolnosti nebo zranění jsou strávníci toto povinni okamžitě nahlásit dozoru v jídelně.
 14. Odnášení obědů: strávník si odnáší jídlo ve vlastních nádobách. Toto je povoleno žákům ZŠ první den v době nemoci a cizím strávníkům (časově odděleno).
 15. Možnosti seznámení se s jídelním lístkem: jídelní lístek je vyvěšován na nástěnce ŠJ před vchodem do jídelny a na internetových stránkách školní jídelny www.sjsidliste.cz a Základní školy Sídliště
 16. Poškození majetku školní jídelny: v případě úmyslného poškození majetku školní jídelny strávníkem nebo zaměstnancem bude vyžadována náhrada způsobené škody. Vyčíslení škody se provádí v cenách obvyklých v místě a čase. 
 17. Způsob podání připomínek (pochval a stížností) ke školnímu stravování: přímo ředitelce ŠJ.

Ve Vlašimi dne 01.10.2019

vytvořilo Anawe